บริษัท วีพี กรีนเทค จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี พ .ศ. 2553 เพื่อให้บริการ “การจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างครบวงจร” และเพื่อตอบสนองต่อภาคอุตสาหกรรมภายในประเทศไทยที่เติบโตอย่างรวดเร็ว

เรามีทีมผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับอนุญาตและสามารถให้บริการต่างๆ ได้อย่างถูกวิธีตามหลักมาตรฐาน ไม่ว่าจะเป็น การกำจัดกากอุตสาหกรรม รวบรวมของเสีย บำบัดน้ำเสีย รีไซเคิลของเสีย หรือ ขนส่งของเสีย ทั่วประเทศไทย โดยได้มีการร่วมด้วยกับโรงบำบัดและกำจัดของเสียที่มีชื่อเสียง

นอกเหนือจากนั้น วีพี กรีนเทค ยังมีบริการที่ครอบคลุมเกี่ยวกับเทคโนโลยีการพัฒนาระบบน้ำ (Water System Development Technology and Vapor System Unit Design and Installation) เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในด้านการดูแลสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

ของเสียอันตราย (Hazardous Waste)

ของเสียอันตราย (Hazardous Waste) “ของเสียอันตราย” เป็นวัสดุที่ไม่ได้ใช้แล้วที่มีคุณสมบัติเป็นสารไวไฟ กัดกร่อน เกิดปฏิกิริยายาได้ง่าย มีสารพิษปะปนหรือมีตัวทำละลาย

เสื่อมคุณภาพตามรายชื่อที่ระบุไว้ หรือกากตะกอนที่เกิดจากการผลิต หรือเกิดจากระบบบำบัดน้ำเสีย จากกิจกรรมตามรายชื่อที่ระบุ [ประกาศกระทรวงอุตสาหรรมฉบับที่ 25 (พ.ศ.2531)] ของเสียอันตรายจึงเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “กากของเสียอุตสาหกรรม”

กากตะกอนจากการละลายเกลือและกากตะกอนจากโรงผลิตโซดาไฟด้วยวิธีใช้เซลปรอท

กากวัตถุมีพิษและกากตะกอนจากโรงงานผลิตและบรรจุยาฆ่าแมลง

ฝุ่นจากระบบกำจัดตะกั่วในอากาศและกากตะกอนจากโรงงานหลอมตะกั่ว

ชิ้นส่วนอุปกรณ์อิเลคโทรนิกส์ที่เสื่อมหรือไม่ได้คุณภาพ

น้ำยาเคมีจากถังชุบโลหะกากที่เหลือจากการชุบโลหะรวมทั้งกากตะกอนจากโรงงานชุบโลหะ

ของเสียจากโรงงานผลิตวัตถุระเบิด

ปลายขั้วหลอดที่ผลิตไม่ได้คุณภาพที่ปนเปื้อนสารปรอทจากโรงงานผลิตหลอดฟูออเรสเซนต์

ถ่านไฟฉายที่ผลิตไม่ได้คุณภาพฝุ่นจากระบบกำจัดอากาศกากตะกอนจากโรงงานผลิตถ่านไฟฉาย

กากสีจากห้องพ่นสีของโรงงานที่ประกอบกิจการเกียวกับรถยนต์และจักรยานยนต์

ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการของเสียอันตราย มี 3 กลุ่มใหญ่ คือผู้ก่อกำเนิด (Waste Generator) ผู้ขนส่ง (Waste Transporter) ผู้รับบำบัดกำจัด (Waste Processor) ซึ่งแต่ละกลุ่มมีหน้าที่ความรับผิดชอบเพื่อให้การดำเนินการจัดการของเสียอันตรายเป็นไปอย่างถูกต้องไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขอนามัย ความปลอดภัยของประชาชน และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม